Hong Kong University of Science & Technology

03_Honkong-university_300px

Participants

Hiu Yin Anson Wong
Xiang Hui Cheow
Po Yi Sherwin Wong
Yue Yang

Advisor

Jinyu He

Host

Maren Leisurs

Leisurs_Maren_Foto