Tsinghua University

Participants

Yi Yan

Jie Wu

Ze Li

Xuanyu Zhao

Advisor

Jie Jiao

Team Host

Chuyin Liang